Надлежности на Државниот просветен инспекторат

Државниот просветен инспекторат врши надзор над:
-    постоење услови за вршење на дејноста во воспитно-образовните, високообразовните и научните установи, ученичките и студентските домови,
-    остварување на воспитно-образовниот процес во предучилишното, основното и средното образование,
-    посебните услови за избор на наставници, стручни соработници и воспитувачи,
-    стручното и педагошкото усовршување на наставници, стручни соработници и воспитувачи и полагањето на стручен испит,
-    употребата од учебници во основните и средните училишта,
-   постапката за избор во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања,
-   управување и раководење со воспитно-образовните установи за средно образование основани од државата и приватните средни училишта,
-    реализацијата на наставните планови и програми и другитепропишани стандарди и нормативи со кои се уредува воспитно-образовната дејност,
-    реализација на воннаставните активности,
-   реализацијата на експерименталните програми во воспитно-образовните установи,
-    спроведувањето на конкурсот за запишување на учениците и на студентите и на конкурсот за сместување на ученици и студентите во ученичките и студентските домови,
-    водењето на педагошката евиденција и документација, како и нивно издавање и употреба во предучилишното, основното, средното и високото образование и ученичките и студентските домови,
-    примена на нормативите за бројот на потребниге наставници и соработници и за големината на групата на редовни студенти во високообразовните установи,
-    постапката за донесување на студиските програми во високото образование;
-   следење на воспитно-образовниот процес за време на штрајк во предучилишното, основното и средното образование,
-   контрола на средствата стекнати од сопствени извори во установите за средно образование основани од државата и,
-   примена на законската регулатива во високото образовните и научните установи. 

 

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Новости Надлежности на Државниот просветен инспекторат